தமிழ் வாஸ்து தமிழ்லில் வாஸ்து Tamil Vastu tips , 

வாஸ்து மூலை : ‘ஸ்டோர் ரூம்’ அமைக்கும் முறை

வாஸ்து மூலை : ‘ஸ்டோர் ரூம்’ அமைக்கும் முறை   வாஸ்து மூலை, சாஸ்திரத்தின்படி வீடுகளில் ‘ஸ்டோர் ரூம்’ அமைப்பது பற்றி பார்ப்போம். * ‘ஸ்டோர் ரூம்’ என்பது வீட்டுக்கு தெற்கு அல்லது மேற்கு பகுதியில் இருக்கவேண்டும். * வீட்டின் வடகிழக்கு பகுதியில் பொருட்கள் சேமிக்கும் அறை அமைப்பது கூடாது. * எந்த அறையாக இருந்தாலும், அதன் தென்மேற்கு பகுதியில் பொருட்கள் சேமிப்புக்கான ‘ஷெல்ப்’ அமைக்கவேண்டும். * ஒரு அறையின் தெற்கு மற்றும் மேற்கு சுவர்களை ஒட்டியவாறு பொருட்கள் வைப்பதற்கான ‘ஸ்டோரேஜ் ஷெல்ப்’ அமைக்கலாம். * கிழக்கு மற்றும் வடக்கு பகுதிகளில் ‘ஸ்டோரேஜ் செல்ப்’ வேண்டுமென்றால், அதை ‘வால் ஷெல்ப்’ முறையில்தான் அமைக்கவேண்டும்.. வாஸ்து மூலை, சாஸ்திரத்தின்படி வீடுகளில் ‘ஸ்டோர் ரூம்’ அமைப்பது பற்றி பார்ப்போம். * ‘ஸ்டோர் ரூம்’ என்பது வீட்டுக்கு தெற்கு அல்லது மேற்கு…

Read More

மேற்கூரையில் ஏற்படுத்தும் நீர்க்கசிவை தடுப்பதற்கு

மேற்கூரையில் ஏற்படுத்தும் நீர்க்கசிவை தடுப்பதற்கு

Read More

மனையடி சாஸ்திரம் என்றால் மனை அமையவேண்டிய

மனையடி சாஸ்திரம் என்றால் மனை அமையவேண்டிய மனையடி சாஸ்திரம் என்றால் மனை அமையவேண்டிய    மனையடி சாஸ்திரம் “மனை” என்பதற்கு வீடு என்றும் “சாஸ்திரம்” என்றால் மனை அமையவேண்டிய ஒழுங்குமுறைக்கு சாஸ்திரா என்றும் பொருள்படும். மனையின் உள் , வெளி அளவுகளுடன் அதற்குண்டான பலன்களைக் கூறுவது. வீட்டின் ஓர் அறைபோல் , சோடசத்தின் ஒரு பகுதியே மனையடி சாஸ்திரம். மனையானது சாஸ்திர முறைப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட நீள அகலத்தைக் கொண்டு அமைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் அம்மனையில் கட்டப்படும் அறைகளும் அவ்வாறே சாஸ்திரப்படி சில குறிப்பிட்ட நீள, அகலங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு சாஸ்திர விதிபடி கட்டப்படாத வீடுகள், கட்டிடங்கள் துன்பத்தையும் துயரத்தையும் தரும் என்பது சாஸ்திர விதி. சில வேறுபட்ட நீள, அகலங்களில் கட்டப்படும் வீடுகள் மட்டும் அறைகளில் நன்மை , தீமைகள் கீழ்க்கண்ட சில உதாரணங்கள் மூலம்…

Read More

வாஸ்து கட்டுமானத்தை ஆட்சி செய்யும் ஐந்து விஷயங்கள்

விட்டங்கள்

Read More
பணவரவை அதிகரிக்கும் எளிய வாஸ்து பரிகாரம்  தமிழ்லில் வாஸ்து Tamil Vastu tips , 

பணவரவை அதிகரிக்கும் எளிய வாஸ்து பரிகாரம்

வேண்டும்? பணவரவை அதிகரிக்கும் எளிய வாஸ்து பரிகாரம்!

Read More