அரசு ஊழியர்களின் சொத்து விபரங்கள் வழங்கவேண்டும்

அரசு ஊழியர்களின் சொத்து விபரங்கள் வழங்கவேண்டும் ஒரு I.A.S. அதிகாரியின் சொத்து விபரங்களை கேட்டால் (அது அவர்கள் அரசுக்கு Sealed Cover-ல் வைத்திருக்கப்பட்டாலும்) அவற்றை வழங்க வேண்டும். மேலும் இந்த தீர்ப்பின் ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தின் ஆணையின் முக்கிய சாரம்சத்தை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும் ” தஅஉ சட்டத்தின் பிரிவு 8(1)(j) அரசு ஊழியர்களின் சொத்துக்களுக்கு பொருந்தாது.” இந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் ஒரு அரசு ஊழியர் அரசுக்கு வழங்கியுள்ள சொத்து விபரத்தை ஒரு இந்திய குடிமகன் தஅஉ சட்டத்தின் வாயிலாக கேட்டு பெறலாம். அதற்கு தடையேதும் இல்லை.
.
2011 (4) CTC 734 (Mad)
V.Madhav vs. Tamil Nadu Information Commission
The Writ Appeal is directed against the order dated 2.2.2010 dismissing the Writ Petition filed by the Appellant. The facts leading to the present Writ Appeal are as follows. The Appellant made an Application dated 12.2.2009 to the Public Information Officer, Public Department, Government of Tamil Nadu seeking permission to inspect the five latest statement of assets disclosure submitted by the ten I.A.S. Officers including the Chief Secretary to Government of Tamil Nadu and the nine Secretaries of the Departments of Finance, Industries, Health and Family Welfare, Agriculture, Public Works Department, Housing and Urban Development, Home, Prohibition and Excise, Rural Development and Panchayati Raj and Revenue. That Application was rejected by the Public Information Officer in his letter dated 16.3.2009 on the ground that the information sought was exempt under Section 8(1)(j) of the Right to Information Act, 2005. Being aggrieved by the said communication, the Appellant preferred an Appeal to the Appellate Authority and the same was also rejected on 22.4.2009 with the same reason. Thereafter, the Appellant filed a further Appeal to the State Information Commission. THE STATE INFORMATION COMMISSION HELD THAT SECTION 8(1)(J) IS NOT APPLICABLE FOR THE ASSETS DETAILS OF GOVERNMENT SERVANTS. Nevertheless, it found that the information presented in a sealed cover constitutes information that is held by the Public Authority to ensure confidentiality and the assets details of public servants are personal information and since there was no public interest cause established, the information need not be disclosed. The said order was unsuccessfully challenged by the Appellant in the Writ Petition giving rise to the present Writ Appeal.
.
We reject the contention that the assets details are held by the Government and cannot be made available to the Appellant as untenable. Hence, the relief sought for in this Writ Appeal must be considered. Though the Appellant would be entitled to the inspection of the assets details of the I.A.S. Officers furnished by them in sealed cover to the State Government, the Application requesting the information with reference to the office cannot be ordered, as such INFORMATION SHOULD BE MADE WITH REFERENCE TO THE INDIVIDUAL OFFICER WITH SPECIFIC REQUEST BY NAMING HIM/HER. In the event such request is made, the Appellant would be entitled to the furnishing of such information, which includes the inspection of the assets details of the concerned officer. With these observations, the Writ Appeal is ordered accordingly.
Thanks to Written by அரசு ஊழியர்களின் சொத்து விபரங்கள் வழங்கவேண்டும் Mr Mylsamy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *