/முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக போர் பிரகடனம்

முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக போர் பிரகடனம்

https://www.facebook.com/maruppu.in/videos/1049256655161524/
முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக ‘போர்’ பிரகடனம்..!
என்ன செய்யப் போகிறது முஸ்லிம் சமூகம்..?

 This video come from from, 
Maruppu – மறுப்பு