வாஸ்து சாஸ்திரம் விதிமுறைகள்

Tag : வாஸ்து சாஸ்திரம் விதிமுறைகள்

மனையடி சாஸ்திரம் என்றால் என்ன?
தமிழ்லில் வாஸ்து Tamil Vastu tips ,

மனையடி சாஸ்திரம் என்றால் என்ன?

admin
மனையடி சாஸ்திரம் என்றால் என்ன? -மனையடி சாஸ்திரம் “மனை” என்பதற்கு வீடு என்றும் “சாஸ்திரம்” என்றால் மனை அமையவேண்டிய ஒழுங்குமுறைக்கு சாஸ்திரா என்றும் பொருள்படும் மனையின் உள் , வெளி அளவுகளுடன் அதற்குண்டான பலன்களைக்...
தமிழ் வாஸ்து

வாஸ்து முறையில் வீடு அமைக்க விதிமுறைகள்

admin
வீட்டை ஆழகாக வடிவமைத்து கட்டினாலும் அறைகள் எந்த திசையில், எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது பற்றி வாஸ்து சாஸ்திரம் விதிமுறைகள் வகுத்துள்ளது. வீட்டின் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் பட்டியலிடுகிறது. அப்படி...