கிடைக்காத வீட்டுக்கு தவணைத் தொகையை ஏன் செலுத்த வேண்டும்

கிடைக்காத வீட்டுக்கு தவணைத் தொகையை ஏன் செலுத்த வேண்டும்?

இடிதாங்கி செயல்படும் விதம்

இடிதாங்கி செயல்படும் விதம்  இடிதாங்கி செயல்படும் விதம்! உயரமான கட்டிட அமைப்புகளின் உச்சியில் ஒரு உலோகத்தாலான கம்பி பொருத்தப்பட்டிருப்பதை கவனித்திருப்போம். அந்த கம்பியின் மேல்முனையில் கம்பி மூன்று கிளைகளாக இருப்பது, வெறும் கம்பியாகவே இருப்பது, உலோகக்

Read More