ஊட்டிக்குச் செல்லும் மலை ரயிலுக்குக் கட்டணம் ரூபாய் மூவாயிரம்!

ஊட்டி

ஊட்டிக்குச் செல்லும் மலை ரயிலுக்குக் கட்டணம் ரூபாய் மூவாயிரம் ஐயோ பாவம் மக்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களைத் தனியாருக்குத் தாரை வார்த்தால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்று பட்டியலிட்டுக் கதறினோம் ஊட்டிக்குச் செல்லும் மலை ரயிலுக்குக் கட்டணம் ரூபாய் மூவாயிரம்! .நிறைய பேருக்கு அது உரைக்கவில்லை…..நிறைய பேர்…… எல்லோருக்கும் உள்ளது […]